ข่าวกิจกรรม
วันที่8เมษายน2564คณะครูรับการรายงานตัวของนักเรียนที่มาสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่8เมษายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้ นางเยาวนี สายใจ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลและคณะครูอนุบาลรับการรายงานตัวของนักเรียนที่มาสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น โดยมีการทดสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com