ข่าวกิจกรรม
วันที่28พฤษภาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566
วันที่28 พฤษภาคม2566 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มีแขกผู้ใหญ่รวมเป็นเกียรติ โดย นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการมูลนิธิโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานชมรมผู้ปกครอง และนำโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูร่วมต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนมอบเอกสารข่าวสารบ้านจุมปีฯ ชมVTRผลงานของโรงเรียน ประธานในพิธีกดสวิตช์ไฟฟ้าธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พบปะผู้ปกครองชี้แจงแนวนโยบายการศึกษา ตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนห้องเรียนละ 1 คน จำนวน 18 คน ตัวแทนผู้บริหารเทศบาล ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ตัวแทนจากโรงพยาบาลน่าน ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำข้อตกลง (MOU) ด้านความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในการขับขี่รถจักยานยนต์มาส่งบุตรหลานและมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ วิทยากรจากสถานีตำรวจให้ความรู้ด้านการจราจร วิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน จากนั้น นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนกับผู้ปกครอง จากนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษา และประธานชมรมผู้ปกครอง พบปะผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการได้ให้ครูทุกคนร่วมประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์คุณธรรม สู่การทำความดี แนะนำครูหัวหน้าฝ่ายงานและครูบุคลากรใหม่ และผู้ปกครองทุกคนพบครูประจำชั้นในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนและเพื่อเสนอแนะการอบรมดูแลพัฒนาผู้เรียนร่วมกันต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com