ประวัติ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1
ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนน สุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com
1.2
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.3
เปิดสอนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1
นายจริน แก้วอินแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 จนถึง ปัจจุบัน
2.2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ที่ได้รับแต่งตั้ง) 1 คน 1)นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
2.3
ประวัติของสถานศึกษา
    โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 โทรศัพท์ 054 710558 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการเรียน – การสอนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2465
หลวงฤทธิ์ภิญโญยศ นายอำเภอเมืองน่านร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน และ เปิดเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2465 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนันทราษฏร์ “ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2469
ขุนภูมินทร์ กำนันประจำตำบล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ย้าย โรงเรียนมาตั้งอยู่ บริเวณหน้าวัดภูมินทร์ (บริเวณปัจจุบัน) แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนมิ่งเมืองภูมินทร์ ” ได้เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2469
ปี พ.ศ. 2480
เจ้าราชบุตร ทายาทผู้ครองเมืองน่านได้สร้างอาคารให้ 1 หลัง 6 ห้องเรียน อุทิศให้ธิดาชื่อ “เจ้าจุมปีวนิดาภรณ์ “
ปี พ.ศ. 2490
เจ้าราชบุตรได้สร้างอาคารชั้นเดียวให้อีก 1 หลัง ชื่อว่า “หมอกฟ้า” ตามพระนามเดิมของเจ้าราชบุตร
ปี พ.ศ. 2506
โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองน่าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และได้รับการสนับสนุนดังนี้
* ปี 2513
อาคารมหาวิทย์
* ปี 2515
อาคารพิทยา
* ปี 2518
อาคารหมอกฟ้า
* ปี 2524
อาคารโรงอาหาร และเริ่มให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียน และในปีนี้ทาง โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนชุมชนของกรมการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียน ชุมชนบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์)
* ปี 2539
สร้างห้องสมุด จากการสนับสนุนของเทศบาลเมืองน่านและเอกชน
* ปี 2542
สร้างอาคาร “วนิดาภรณ์ ” งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 2,600,000 บาท
* ปี 2545
ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น “ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
* ปี 2546
ทางเทศบาลได้จัดซื้อที่ดินทางด้านทิศใต้ เป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ จัดสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง และเริ่มใช้ 17 พฤษภาคม 2547 เป็นเงินจำนวน 6 ล้าน และตั้งชื่ออาคารมหาวิทย์ อาคารพิทยาแทนชื่ออาคารเดิมที่ได้รื้อถอนไปแล้ว ปีการศึกษา 2547 เทศบาลได้สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องพิมพ์ (ยี่ห้อเลเซอร์) จำนวน 4 เครื่อง) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ( 40 ที่นั่ง)
* ปี 2548
สร้างอาคารอเนกประสงค์ แทนอาคารหมอกฟ้าเดิมที่ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว
ปีการศึกษา 2548
ได้รับคัดเลือกจากเทศบาลให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ ได้งบสนับสนุน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) ได้ห้องเรียน E- Learningมีคอมพิวเตอร์ทั้งผู้เรียนและครู 32 เครื่องและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง ได้รับงบสนับสนุนจัดห้องศูนย์การเรียนรู้ งบประมาณ สองล้านบาท
ปีการศึกษา 2549
ได้รับสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยะคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง โปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง
ปีการศึกษา 2550
ได้รับสนับสนุนห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง และห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์โน๊คบุค 2 เครื่อง
พื้นที่เดิมโรงเรียนมีทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา รวมกับพื้นที่จัดซื้อใหม่ อีก 1 ไร่ 1งาน 1 ตารางวา รวมเป็น 4 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา แยกบริเวณข่วงเมืองออก เฉพาะเนื้อที่บริเวณโรงเรียน มี 3 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ปรัชญา / อุดมการณ์
 
ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมคู่บ้าน สืบสานประเพณี
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทคโนโลยีเลิศล้ำ น้อมนำวิถีความพอเพียง สู่สังคมคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1.
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับปฐมวัย
2.
พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม คิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน และสุขภาพดี
3.
พัฒนางานวิชาการเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน
4.
พัฒนาครูและบุคลากรด้านหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5.
พัฒนางานปกครองนักเรียน ระบบการดูแล และส่งเสริมนักเรียน ป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
6.
พัฒนางานธุรการการเงิน พัสดุการจัดระบบการทำงาน สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
7.
พัฒนากิจกรรมนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพ สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน
8.
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้
9.
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com