ประวัติ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1
ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน(บ้านภูมินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 44
ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com
1.2
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.3
เปิดสอนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึง ปัจจุบัน
2.2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา1 คน นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุดคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 จนถึง ปัจจุบัน
2.3
ประวัติของสถานศึกษา
   โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน(บ้านภูมินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสุริยพงษ์
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 โทรศัพท์ 054-710558
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2465
หลวงฤทธิ์ภิญโญยศ นายอำเภอเมืองน่านร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน และ เปิดเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2465 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนันทราษฏร์ “ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2469
ขุนภูมินทร์ กำนันประจำตำบล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ย้าย โรงเรียนมาตั้งอยู่ บริเวณหน้าวัดภูมินทร์ (บริเวณปัจจุบัน) แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนมิ่งเมืองภูมินทร์ ” ได้เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2469
ปี พ.ศ. 2480
เจ้าราชบุตร ทายาทผู้ครองเมืองน่านได้สร้างอาคารให้ 1 หลัง 6 ห้องเรียน อุทิศให้ธิดาชื่อ “เจ้าจุมปีวนิดาภรณ์ “
ปี พ.ศ. 2506
โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองน่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2524
โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนชุมชนของกรมการปกครอง จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียน ชุมชนบ้านภูมินทร์ (จุมปีวนิดาภรณ์)
ปี พ.ศ. 2545
ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น “ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์
(เทศบาลบ้านภูมินทร์)”
ปี พ.ศ.2559
ได้ประกาศจากเทศบาลเมืองน่าน เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน จาก โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) เป็น “ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)


โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com