ผู้บริหาร
 ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะกรรมมูลนิธิ
ทำเนียบบุคคลากร
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางพรรณทิพย์ คณะเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานผ่ายวิชาการ
นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานผ่ายบริหาร/งบประมาณ
นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางสาวกฤติกา ทองพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฝ่ายปกครอง
นายสรกฤช พรมสะวะนา
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานฝ่ายบริการ
นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ วงค์ทหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผ่องศรี ปันนิตามัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชญา ผลรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกศรา ทินนะพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภิดารัตน์ นาควัชระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุษริน เรืองรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเยาวนี สายใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสัณฑคม
กระจ่างมล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวีณา แสนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีริสุดา
สุนทรสิงห์
ครูชำนาญการ
นายเอกนรินทร์
กันทะมัง
ครูชำนาญการ
นางสุขฤทัย ผัดผล
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำผึ้ง
ใจจันทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณศรี
พรมสาย
ครูชำนาญการ
นางสาวพานิดา ช่อฟ้า
ครูชำนาญการ
นางกสิณา สองเมืองแก่น
ครูชำนาญการ
นางสาวิตรี ภิมาลย์
ครูชำนาญการ
นางสาวภัคจิรา แก้วสอน
ครูชำนาญการ
นางพิศมัย ไชยพละ
ครู
นางอรฤทัย มะโนแสน
ครู
นางสาวธนาภรณ์
พรมสะวะนา
ครู อัตราจ้างเหมา
นางสาวนันยาพรภ์
สารมณฐี
ครู อัตราจ้างเหมา
นางพรพรรณ มาลาคุ้ม
ครู อัตราจ้างเหมา
นางสาวกชกร
อินทะนันท์
ครู อัตราจ้างเหมา
นายเสฎฐสิษฐ์
สระทองศิริกุล
ครู อัตราจ้างเหมา
นางสาวปิยะดา อินปา
ครู อัตราจ้างเหมา
Mr. Joey Baliton Romasanta
ครู พิเศษภาษาอังกฤษ
นางสาวเบญจวรรณ จันทนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมเกียรติ น้อยจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณประไพ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นายประจักร ศรีจันทร์
นักการภารโรง
นายสายันต์ มหายศนันท์
นักการภารโรง
นางบัวจีน กาศลังกา
แม่ครัว
นางสาวกานดา พันถา
แม่ครัว
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com