บุคลากร
ทำเนียบบุคคลากร
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางพรรณทิพย์ คณะเทศ
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวน้ำผึ้ง ใจจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวบุญาณิส แซ่เต็น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเยาวนี สายใจ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวพานิดา ช่อฟ้า
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายสรกฤช พรมสะวะนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสถานที่
นางสาวณัฐฏ์พัชร์ สุทธหลวง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางภิดารัตน์ นาควัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนาภรณ์ พรมสะวะนา
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
นายสิทธิศักดิ์ ธงเงิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางภัคจิรา เหล็กศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีริสุดา สุนทรสิงห์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางบุษริน เรืองรุ่ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวนฤมล สุขแสง
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร สองสีโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี รอดด้วยบุญ
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
นางกมลพัชร กิวัฒนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายศิวรักษ์ ปินกันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ต้นผล
นักการภารโรง
นางอรฤทัย มะโนแสน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวิตรี ภิมาลย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายเอกรัฐ กุศล
นักการภารโรง
นายเอกนรินทร์ กันทะมัง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลขานุการงานสถานที่
นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางสาวกฤติกา ทองพันธ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
นางกสิณา สองเมืองแก่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางพัชญา ผลรินทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐมน แก้วกลางเมือง
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
นางบัวจีน กาศลังกา
แม่ครัว
นางกานดา พันถา
แม่ครัว
นางพิศมัย ไชยพละ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เลขานุการงานกิจการนักเรียน
นางสุขฤทัย ผัดผล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางพรพรรณ มาลาคุ้ม
ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนันยาพรภ์ สารมณฐี
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
Mr.JoeyBalinton Romasanta
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
นางสาวภาวิตา ขวัญใจ
ครู อัตราจ้างเหมาบริการ
เลขานุการงานสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com