ผู้บริหาร
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
พระครูปลัดอุทัย อคคฺคปญฺโญ
ผู้เทนองค์กรศาสนา
นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์
ประธานกรรมการ
พระสุนทรมุนี
ผู้เทนองค์กรศาสนา
นายจำนงค์ อิ่นคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจริน แก้วอินแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปกรณ์ เล็กศิริวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิเชฐ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุทัยพันธ์ ใหม่กู้ศิริกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสกสรร ต๊ะวิไชย
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
นายสรศักดิ์ พรหมจักร
ผู้เทนองค์กรชุมชน
นายเอกชัย อินทะนันท์
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายรุ่งโรจน์ สีขวา
ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวน้ำผึ้ง ใจจันทร์
ผู้แทนครู
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
กรรมการและเลขานุการ
ทำเนียบคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ
พระสุนทรมุนี
กรรมการ
นายวิจิตร ไชยมงคล
ประธานกรรมการ
นายจริน แก้วอินแสง
รองประธานกรรมการ
นางอริสา บุญสม
กรรมการ
นางสาวชูจิต รักษี
กรรมการ
นางอมรรัตน์ ยาแก้ว
กรรมการ
นายสมพงษ์ ธรรมราช
กรรมการ
นายธีระศักดิ์ จันทร์หอม
กรรมการ
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
กรรมการและเลขานุการ
นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com