ผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคคลากร
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระสุนทรมุนี
ผู้เทนองค์กรศาสนา
นางสาวสมจิตร วรรณวิไลย
ประธานกรรมการ
รอการสรรหา
ผู้เทนองค์กรศาสนา
นายปกรณ์ เล็กศิริวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจริน แก้วอินแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิเชษฐ์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำนง อิ่นคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสรศักดิ์ พรหมจักร
ผู้เทนองค์กรชุมชน
นายสมพงษ์ ธรรมราช
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
กรรมการและเลขานุการ
นางเนาวรัตน์ ธนาวรรณ
ผู้เทนครู
นายธีระศักดิ์ จันทร์หอม
ผู้เทนศิษย์เก่า
นายรุ่งโรจน์ สีขวา
ผู้แทนผู้ปกครอง
ทำเนียบคณะกรรมมูลนิธิ
พระสุนทรมุนี
กรรมการ
นายวิจิตร ไชยมงคล
ประธานกรรมการ
นายจริน แก้วอินแสง
รองประธานกรรมการ
นางอริสา บุญสม
กรรมการ
นางสาวชูจิต รักษี
กรรมการ
นางอมรรัตน์ ยาแก้ว
กรรมการ
นายสมพงษ์ ธรรมราช
กรรมการ
นายธีระศักดิ์ จันทร์หอม
กรรมการ
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
กรรมการและเลขานุการ
นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเนาวรัตน์ ธราวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com