ประวัติ
นโยบายการบริหารงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
“พัฒนาผู้เรียน ครู ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
     พร้อมนำแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวอย่างพอเพียง
        โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”
พันธกิจ (Mission)
1.
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2.
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
4.
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
5.
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/ เป้าประสงค์ (Goals)
1.
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
2.
ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่คุณภาพที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
3.
โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
4.
โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา / อุดมการณ์
 
“ความรู้คู่คุณธรรมกิจกรรมคู่บ้าน สืบสานประเพณี”
อัตลักษณ์ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
 
“สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”
คำขวัญ/คติพจน์ของสถานศึกษา
 
“คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี”
สีประจำของสถานศึกษา
 
สีชมพู - ขาว
สีชมพู หมายถึง ความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาด
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
 
“ต้นจามจุรี หรือฉำฉา หรือก้ามปู”
ดอกไม้ประจำสถานศึกษา
 
“ดอกเฟื่องฟ้า”
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com