ข่าวกิจกรรม
วันที่29ก.ค.63 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
วันที่29กรกฎาคม2563โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ จึงจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทยภายในชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรมคัดลายมือและระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพและระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กิจกรรมสมุดเล่มเล็กนิทาน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com