ข่าวกิจกรรม
วันที่11มกราคม2564คณะครูสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์แจกแบบฝึกหัด
วันที่11มกราคม2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาจัดทำและแจกแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้ในช่วงปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มารับแบบฝึกหัดช่วงเวลา 08.30-10.30 น. และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มารับแบบฝึกหัดช่วงเวลา 10.45-12.00 น. ผู้ปกครองที่มารับแบบฝึกหัดของระดับชั้นประถมศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com