ข่าวกิจกรรม
วันที่12มกราคม2564ผุ้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียน
วันที่12มกราคม2564นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) คณะครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน ตรวจเยี่ยมและมอบแอลกอฮอล์ให้แก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีญาติเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com