ข่าวกิจกรรม
วันที่13มกราคม2564ผู้บริหารเทศบาล และคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนกลุ่มเ
วันที่13มกราคม2564นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้มอบหมายให้ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและครูประจำชั้นร่วมตรวจเยี่ยมและมอบแอลกอฮอล์ให้แก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)เพื่อติดตามเฝ้าระวังอาการกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีญาติเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com