ข่าวกิจกรรม
วันที่1มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรมกา
วันที่1มิถุนายน2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนสอนด้วย Google Apps โดยวิทยากร นายสรกฤช พรมสะวะนา และนางสุขฤทัย ผัดผล การจัดอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือ Google Apps การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form การสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม PowerPoint2019 การ upload สื่อการสอนบน YouTube โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมสื่อการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนจัดการอบรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวางแผนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู สำหรับปีการศึกษา2564โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com