ข่าวกิจกรรม
วันที่4มิ.ย.64ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่4มิถุนายน2564นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนที่ขาดการติดต่อในช่วงการจัดการเรียนการสอนระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 ในลักษณะการทำใบงาน แบบฝึกหัด (On Hand) โดยผู้บริหารและคณะครูนำใบงาน ไข่ และปลากระป๋องไปให้ครอบครัวของนักเรียน และรับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com