ข่าวกิจกรรม
วันที่11มิ.ย.64โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนระยะที่ 1
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำใบงาน แบบฝึกหัด (On Hand) และการเรียนจากคลิปการสอนของครู การทำแบบทดสอบออนไลน์จาก Google Form การสอนในรูปแบบ On Demand โดยใช้ application Lineโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ chumpeenan@hotmail.com