ข่าวกิจกรรม
วันที่4ก.ย.64ครูเยี่ยมบ้านและมอบเครื่องบริโภคให้กับนักเรียน
วันที่4กันยายน2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้นางสาวบุญาณิส แซ่เต็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางพิศมัย ไชยพละ เลขานุการงานกิจการนักเรียน เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องบริโภคให้กับนักเรียนจำนวน 7 คน ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 1.ด.ช.ณัฐภัทร อินต๊ะเสถียร ป.1/3 บ้านก๊อด ต.นาซาว 2.ด.ช.ธีรดนย์ วงศ์ลังกา ป.2/1 บ้านชื่นใหม่ ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา 3.ด.ญ.ติณนารา ซาวบุญมา ป.3/2 บ้านนาซาว ต.นาซาว 4.ด.ช.กฤษดากร อภิวัน ป.4/1 ตลาดปางค่า 5.ด.ญ.สุภัสสรา คันทะมูล ป.5/2 บ้านสมุน ต.ดู่ใต้ 6.ด.ช.จิรายุ โตทัย ป.6/1 บ้านมงคลนิมิตร 7.ด.ญ.ศิริกัญญา เสนนันตา ป.6/2 บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com