ข่าวกิจกรรม
วันที่12ต.ค.64 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์รับมอบแอลกอฮอล์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือ
วันที่12ตุลาคม2564 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้นางสาวกฤติกา ทองพันธ์ ครู ค.ศ.4 และนางสาว บุญานิส แซ่เต็น ครู ค.ศ.3 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อรับมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ทางโรงเรียนขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ที่ให้ความห่วงใยต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในโรงเรียน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com