ข่าวกิจกรรม
วันที่18-19ต.ค.64 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ติดภารกิจร่วมประชุมจังหวัดจึงมอบหมายให้นางสาว บุญานิส แซ่เต็น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน) ประจำปี 2564 ต่อประธานเปิดการอบรมโดยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน วิทยากรการอบรมนำโดยนางสาวปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์ นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการ และทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยโรงเรียนจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้รับผิดชอบนักเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือคัดกรองนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการทำงานเป็นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจัดอบรมในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารพิทยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com