ข่าวกิจกรรม
ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา แหล่งข้อมูลจาก 1.มูลนิธิเสนาะอูนากูล https://www.snohunakul.org/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/school-covid-19 2.สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info210_covid19/โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com