ข่าวกิจกรรม
วันที่7มกราคม2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมเด็กน้อยจุมปีฯ สวัสดีปีใหม่ 2565
วันที่7มกราคม2565 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน นายสมเกียรติ รัตนวิฑรูย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเด็กน้อยจุมปีฯ สวัสดีปีใหม่ 2565 โดยมีนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมต้อนรับและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญใส่บาตร จากนั้นผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันวิชาการ ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นรับมอบของสวัสดีปีใหม่จากโรงเรียน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายสมเกียรติ รัตนวิฑรูย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวให้พรปีใหม่แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com