ข่าวกิจกรรม
วันที่12พฤษภาคม2565คณะครูปรับเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ป
วันที่12พฤษภาคม2565นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และหัวหน้างานตรวจเยี่ยม ชี้แนะ และรับฟังข้อคิดเห็น จากครูประจำชั้นเพื่อการปรับเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 โดยผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูจัดห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และปรับบรรยากาศห้องเรียนตามโครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ข่าวทั้งหมดโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com