ข่าวกิจกรรม
วันที่17มิถุนายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการประเมินคุณภาพ
วันที่17มิถุนายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครูร่วมต้อนรับนางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน นายสมเกียรติ รัตนวิฑรูย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) นายศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการประเมินสถานศึกษาเพื่อแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com