ข่าวกิจกรรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในเขตชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com