ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2565
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารเทศบาล โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา สนับสนุนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2565 โดยโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 1.การประกวดโครงการอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 94 คะแนน และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเข้าแข่งขันต่อไป 2.กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 86.5 คะแนน และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดน่านเข้าแข่งขันต่อไป 3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 คะแนน 94 คะแนน 4.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 คะแนน 87 คะแนน 5.ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 คะแนน 81 คะแนน 6.ท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9 คะแนน 81 คะแนน 7.การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม คะแนน 58 คะแนน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com