ข่าวกิจกรรม
วันที่16พฤศจิกายน2565คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับการนิเทศการสอนจากอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วันที่16พฤศจิกายน2565นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับการนิเทศการสอนจากรองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี, อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์, อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร และอาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามโครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยได้รับโอกาสการสนับสนุน และกำลังใจจากผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com