ข่าวกิจกรรม
วันที่23พฤศจิกายน2565โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการตรวจเอกสาร หลักฐาน งานงบประมาณ จากกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน
วันที่23พฤศจิกายน2565นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ต้อนรับและกล่าวขอบคุณ นางดลใจ หาญตระกูล หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ และทีมงานจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมาตรวจเอกสาร หลักฐาน งานงบประมาณของ โรงเรียน ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน และแสดงความยินดีกับ นางดลใจ หาญตระกูล ว่าที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับกลาง เทศบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com