ข่าวกิจกรรม
วันที่28พฤศจิกายน2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู แม่ครัว และนักเรียนแกนนำ รับการสัมภาษณ์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
วันที่28พฤศจิกายน2565 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และครู แม่ครัว นักเรียนแกนนำรับการสัมภาษณ์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัทมา เสนทอง หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย 2 ท่าน ได้ติดตามการติดตั้งระบบถังสุดดี การจัดการขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร ตามโครงการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมชีวภาพ และชุมชนที่ยั่งยืน ณ จังหวัดน่าน ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พื้นที่ติดตั้งระบบถังสุดดี การสัมภาษณ์เพื่อประกอบการทำโครงการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนการติดตั้งระบบถังสุดดี นโยบายผู้บริหารโรงเรียนมองเห็นความสำคัญของกิจกรรม ได้ส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com