ข่าวกิจกรรม
วันที่13มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการนิเทศติดตามการบริหารงานการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
วันที่13มกราคม2566 นายสรุพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) คณะครูฝ่ายการเงิน/พัสดุ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวพรทิพย์ น้อมนำทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบ1 และนางสาวเขมิกา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ที่ได้มานิเทศติดตามการบริหารงานการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com