ข่าวกิจกรรม
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่24มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันตรุษจีน ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและประเพณีวันตรุษจีน และให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ตลอดจนให้เกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์การแสดงเชิดสิงโต จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และได้รับความร่วมมือจากคณะครูรวมทั้งนักเรียนร่วมกันตกแต่งสถานที่และฝึกซ้อมการแสดงชุดรำพัดอวยพรปีใหม่
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com