ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยการนำของ นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศศิวรรณ ขำทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้ลำดับที่ 308 และมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (ESC : ม.1/8) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และเด็กหญิงกฤติมา ลัมมะวิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบได้ลำดับที่ 151 และเด็กชายณัฐชนน แดนปัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบได้ลำดับที่ 246 ในการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com