ข่าวกิจกรรม
วันที่27มกราคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมชมนิทรรศการผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่27มกราคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบให้นางบุษริน เรืองรุ่ง หัวหน้างานอนุบาล และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมแสดงบทเวทีชุดรำเชิญพระขวัญ และร่วมชมนิทรรศการผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารศูนย์หัตถศิลป์ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com