ข่าวกิจกรรม
วันที่27มกราคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่
วันที่27มกราคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนนอกสถานที่ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูประจำชั้นนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ไปทัศนศึกษาศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีวิจัยคัดเลือกและบำรุงพันธุ์สัตว์) ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโคกหนองนาแสนชื่น
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com