ข่าวกิจกรรม
วันที่3-4กุมภาพันธ์2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นสถานที่กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
วันที่3-4กุมภาพันธ์2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมเป็นสถานที่กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันในครั้งนี้ โดยโรงเรียนส่งเสริมให้แม่ค้าน้อยมาร่วมขายของกับสหกรณ์โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ศึกษานิเทศก์ ที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com