ข่าวกิจกรรม
วันที่2มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
วันที่2มีนาคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมหน้าเสาธง มอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีดังนี้ 1) มอบเกียรติบัตรรางวัลครู้ผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้าน PLC ดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางพรรณทิพย์ คณะเทศ นางปริญญา อินจับ นายสรกฤช พรมสะวะนา นางกมลพัชร กิวัฒนา 2) มอบรางวัลครูปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา2565 ไม่มีวันลา ได้แก่ นางพรรณทิพย์ คณะเทศ นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 3) มอบรางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ได้แก่ นางสุขฤทัย ผัดผล นางพรรณทิพย์ คณะเทศ 4) แสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกสอนผู้ได้รับรางวัลการปฏิบัติการฝึกสอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชลิดา แข่นจันทร์หลวง นางสาวรุ่งทิวา จันทร์แสง 5) มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนแกนนำกิจกรรมด้านต่าง ๆ หลังจากนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง พี่อำลาน้อง น้องอาลัยพี่
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com