ข่าวกิจกรรม
วันที่3มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่3มีนาคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์ นางสาวกฤติกา ทองพันธ์ นางกมลพัชร กิวัฒนา และทีมงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2565 จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรูปแบบการบริหารงานของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคมจากการปฏิบัติจริง รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com