ข่าวกิจกรรม
วันที่8มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รร่วมต้อนรับคณะ จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่8มีนาคม2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพรรณทิพย์ คณะเทศ ครู คศ.4 และนางปริญญา อินจับ ครู คศ.3 ร่วมต้อนรับ ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ดร.นันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์ และคณะ จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมาประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมวิจัยการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยการพัฒนานวัตกรรมของเหลือทิ้งชุมชนที่ยั่งยืน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com