ข่าวกิจกรรม
วันที่20มีนาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่20มีนาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดยนางพิลาสินี ถาริยะวงค์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำแฟ้มมาตรฐานแต่ละด้าน และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com