ข่าวกิจกรรม
วันที่21มีนาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566
วันที่21มีนาคม2566ช่วงบ่าย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นายสรกฤช พรมสะวะนา นางสาวบุญานิส แซ่เต็น และนางสุสาคร ต๊ะศักดิ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านออนไลน์ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประกันคุณภาพ ตามโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน MU Initiative Safe School Program โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรและครู ได้พัฒนาความรู้สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน พัฒนากระบวนการจัดระบบความปลอดภัยให้ครอบคลุมต่อเนื่อง สู่โรงเรียนปลอดภัยที่มีความยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com