ข่าวกิจกรรม
วันที่7พฤษภาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา2565
วันที่7พฤษภาคม2566 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางพิลาสีนี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลร่วมประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นของ นางสุขฤทัย ผัดผล นางวลัยภรณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ นางปริญญา อินจับ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ นางกมลพัชร กิวัฒนา นางสาวจีริสุดา สุนทรสิงห์ ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนายสุทธิพงษ์ เกียรติยศ นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ไล้เลิศ ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com