ข่าวกิจกรรม
วันที่11พฤษภาคม2566 คณะครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เข้าร่วมอบรมเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
วันที่11พฤษภาคม2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และคณะครู เข้าร่วมอบรมเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอาคารพญานาค เทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com