ข่าวกิจกรรม
วันที่18พฤษภาคม2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่18พฤษภาคม2566 ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน แนะนำการจัดการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน การใช้อาคารสถานที่ การปฏิบัติตัวของนักเรียน กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน และการเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์คุณธรรม สู่การทำความดี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com