ข่าวกิจกรรม
วันที่2มิถุนายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) พิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่2มิถุนายน2566 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู สภานักเรียน และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 จากนั้นโรงเรียนส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดภูมินทร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดมิ่งเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจเด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com