ข่าวกิจกรรม
วันที่3มิถุนายน2566 นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับเกียรติบัตร “เยาวชนดี วิถีพุทธ”
วันที่3มิถุนายน2566 ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางพิสมัย ไชยพละ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางกมลพัชร กิวัฒนา ครู วิทยฐานะชำนาญการ นำ เด็กชายณัฐชนน แดนปัน และเด็กหญิงศศิชา จันทิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตร “เยาวชนดี วิถีพุทธ” จากพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และพุทธสมาคมจังหวัดน่าน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566 ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สังคม โดยจังหวัดน่านจะขยายผลมอบเกียรติบัตร”เยาวชนคนดีวิถีพุทธ”ให้ทั่วทุกโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน ให้ครบ ในปี พ.ศ.2566 อีกไม่นานเยาวชนเหล่านี้จะเป็นต้นกล้าพันธ์ุดี ขยายผลไป อย่างไรก็ตามต้นกล้าจะสวยงามแข็งแรงจำเป็นต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีมีส่วนร่วมหนุนเสริมต่อไป เหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้าไม่ให้น้ำให้ปุ๋ย ยากที่ต้นไม้จะเติบโตเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมโลกร้อน โลกรวน ซึ่งสภาพสังคมปัจจุบันการใช้ชีวิตมนุษย์ที่มีการพัฒนาวัตถุนิยมสังคมพิการแปรปรวน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องต่อยอดขยายผลเยาวชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้คนดูแลที่สำคัญ คือ ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา ต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com