ข่าวกิจกรรม
วันที่21สิงหาคม2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) รับการติดตามด้านการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ และรับการนิเทศด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่21สิงหาคม2566 ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าติดตามและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของ Miss Meryl De Asis Jaro ครูชาวต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่คณะกรรมการ และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะทำงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนต้อนรับ นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และฝ่ายงานแผนและโครงการ ซึ่งมานิเทศติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ โครงการ และการจัดทำฎีกา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานให้ดีขึ้นต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com