ข่าวกิจกรรม
วันที่30สิงหาคม2566ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมกิจกรรมเสวนารณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
วันที่30สิงหาคม2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน59คน ร่วมกิจกรรมเสวนารณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัย เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566 การเสวนานำโดยท่านนายกสุรพล เธียรสูตร และภาคีเครือข่าย พร้อมกันนี้ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนเข้ารับหมวกนิรภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองน่านและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทางโรงเรียนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com