ข่าวกิจกรรม
วันที่1กันยายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบทุนเสมอภาคและมอบหมวกนิรภัย
วันที่1กันยายน2566 ภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานมอบทุนเสมอภาคตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จำนวน 5 คน ประจำปี2566 พร้อมทั้งมอบหมวกนิรภัยให้แก่คณะครูและนักเรียนตามโครงการรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยและรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ภายใต้โครงการชุมชนปลอดภัย เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2566
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com