ข่าวกิจกรรม
วันที่6กันยายน2566 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนออง์ความรู้และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
วันที่6กันยายน2566 นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ นายสรกฤช พรมสะวะนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล นางกมลพัชร กิวัฒนา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมนายกเทศมนตรีนักเรียน และรองนายกเทศมนตรีนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้ได้รับเกียรติไปจัดนิทรรศการในงานประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมระหว่างจังหวัดน่านกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ได้รับเกียรติบัตรได้ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566 จากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com