ข่าวกิจกรรม
วันที่14-15กันยายน2566นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ร่วมอบรมโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีจุมปีฯ พาเที่ยว 2566
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีจุมปีฯ พาเที่ยว 2566 โดยมี นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ กล่าวรายงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดกิจกรรมโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีจุมปีฯพาเที่ยว ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารพิทยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภา ตรีเพ็ชร ประธานชมรมมัคคุเทศก์น่านและคณะวิทยากรพี่เลี้ยงบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี และลงพื้นที่จริง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดมิ่งเมือง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคนิคการเป็นนักสื่อความหมาย นำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เมืองเก่าน่าน สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องน่าสนใจ เป็นผู้ที่กล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นกำเนิดและนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านสู่กระบวนการสร้างพลเมืองคุณภาพ “Active Citizen” ทางโรงเรียน ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางปริชญา มิ่งเชื้อ และผู้บริหารเทศบาล ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเกียรติ เปิดโครงการ และส่งเสริมให้กำลังใจทางโรงเรียนมาโดยตลอด
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com