ข่าวกิจกรรม
วันที่3พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
วันที่3พฤศจิกายน2566นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) คณะครูและนักเรียนต้อนรับ นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยโรงเรียนนำเสนอการแสดง “ฟ้อนนันทบุรีศรีภูเพียง” จากชมรมนาฎศิลป์ นำเสนอโครงการเด่น ได้แก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โครการโรงเรียนปลอดภัย ภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และเจ้าบ้านน้อยพาคณะศึกษาดูงานชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมโรงเรียน Eco School กิจกรรมวิถีน่านสู่งานจักสานไม้ไผ่ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (การสาธิตน้ำสมุนไพร/การทำไข่เค็ม) กิจกรรมปลูกผักรักษ์โลก
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com