ข่าวกิจกรรม
วันที่13พฤศจิกายน2566ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด
วันที่13พฤศจิกายน2566ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ต้อนรับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด คณะผู้บริหารและคณะครูจำนวน 170 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา" เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน โดยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) นำเสนอการแสดง “ฟ้อนนันทบุรีศรีภูเพียง” จากชมรมนาฎศิลป์ นำเสนอโครงการเด่น ได้แก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โครการโรงเรียนปลอดภัย ภาคีร่วมใจพัฒนาตามหลักความพอเพียง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และเจ้าบ้านน้อยพาคณะศึกษาดูงานชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมโรงเรียน Eco School กิจกรรมวิถีน่านสู่งานจักสานไม้ไผ่ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (การสาธิตน้ำสมุนไพร/การทำไข่เค็ม) และกิจกรรมปลูกผักรักษ์โลก
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 



โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com