ข่าวกิจกรรม
วันที่19พฤศจิกายน2566โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่19พฤศจิกายน2566ภายใต้การสนับสนุนด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาพบปะชี้แจงแนวนโยบายการศึกษา แนะนำหัวหน้าฝ่ายงานและครูบุคลากรใหม่ -มอบเกียรติบัตรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองต้นแบบ และมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 100% -มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 64 ทุน -รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาจากผู้ปกครอง -ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนและเพื่อเสนอแนะการอบรมดูแลพัฒนานักเรียนร่วมกัน
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com