ข่าวกิจกรรม
วันที่29มีนาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบใบรายงานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2566
วันที่29มีนาคม2567 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนปฐมวัย และใบรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/งาน และหัวหน้าสายชัั้นเพื่อหารืองาน/การขับเคลื่อนงานของโรงเรียน รวมถึงวางแผนเตรียมการงาน 4 ฝ่าย ในภาพรวมเพื่อปรับบริบทพัฒนาต่อไป
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ที่อยู่ 44 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710558 โทรสาร 054-772233 อีเมล์ jumpee2561@gmail.com